หน้าแรก ผลงานครู ครูดีเด่น คุรุสดุดี

คุรุสดุดี

นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูเชี่ยวชาญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา โรงเรียนดัดดรุณี รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2553

เนื่องในวันครูโลก โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัล ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา