Science Show เหรียญทอง ม.ต้น


เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงไพศรรย์ เด็กหญิงกัลยกร สุนทรชัย และเด็กหญิงกิ่งแก้ว ทุงจันทร์ ชั้น ม.3/6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีครูเพ็ญนภา หร่ายเจริญ เป็นผู้ควบคุม