Science Show เหรียญทอง ม.ปลาย

นางสาวณัฏฐิยา บุญสวน นางสาวโสมวรรณ วชิรพันธุ์ และนางสาววรัญญา พงค์ตัน ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีครูณรงค์ แช่มประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม