หน้าแรก พันธกิจ-เป้าประสงค์

พันธกิจ (M i s s i o n )


1. จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน กระทรวง ประเทศภายใต้หลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในทุกด้านก้าวทันต่อสังคมปัจจุบันและอนาคต
3. ส่งเสริมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสอนที่หลากหลายควบคู่กับการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน RBL)บูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ
4. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
5. จัดและสรรหาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้

 

เป้าประสงค์


1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสอนที่หลากหลายควบคู่กับการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน(RBL) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
2. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี  ใช้ภาษาต่างประเทศ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสาร
3.เปิดโอกาสผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4.ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง